Felvételi tájékoztató 2018/2019-re

Felvételi tájékoztatója a 2018/2019. tanévre  OM kód: 035506

 Kivonat az Európa 2000 Középiskola hatályos Felvételi Szabályzatából

A középfokú iskolai felvételi kérelmet a hivatal által kiadott jelentkezési lap és tanulói adatlap (a továbbiakban: felvételi lapok) felhasználásával kell benyújtani a középfokú iskolába és a Felvételi Központba. A felvételi kérelmeket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban kell benyújtani és elbírálni.

 1. Jelentkezés feltételei

A középiskolába a 9.nyelvi előkészítő és a 9.évfolyamra jelentkezhet aki;

 • általános iskola 8. évfolyamos tanulója
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik
 • jelentkezési lapját intézményünkbe továbbította

Az általános iskola igazgatója a 8 általánost végzett tanulókat tájékoztatja a felvételi eljárás menetéről, tantárgyakról illetve a felvételi időpontjáról.

Minden tanuló felvételi eljárásban köteles részt venni.

A 8 évfolyamos gimnáziumba az 5. évfolyamra jelentkezhet aki;

 • általános iskola 4. évfolyamos tanulója
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik
 • jelentkezési lapját intézményünkbe továbbította

Minden tanuló felvételi eljárásban köteles részt venni.

A 6 évfolyamos gimnáziumba a 7. évfolyamra jelentkezhet aki;

 • általános iskola 6. évfolyamos tanulója
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik
 • jelentkezési lapját intézményünkbe továbbította

Minden tanuló felvételi eljárásban köteles részt venni.

2. A felvételi eljárás szakaszai

 • a tanulmányi eredmények előzetes rögzítése,
 • a központi, kompetencia-alapú írásbeli felvételi feladatsor megírása magyar nyelv és irodalom, matematika tárgyakból
 • az Iskolában megszervezésre kerülő, általános műveltségi, képesség és logikai készségeket felmérő szóbeli beszélgetésen való részvétel
 • mindezek együttesen eredményezik a felvételi döntést

 

3. A tanulmányi eredmények beszámításának rendje

Gimnázium  9.nyelvi előkészítő és  9.évfolyam:

A jelentkező általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredménye a felvételi eljárás összes pontszámának huszonöt százalékát (25%) (max. 50 pont) eredményezi.

A figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. Tantárgyi mentesség esetén a Felvételi Bizottság dönt a tantárgyak beszámításáról, figyelembe véve a szakvélemény alapján hozott igazgatói határozatot.

8 évfolyamos gimnázium:

A 4. évfolyam félévi értesítőben található összes tantárgy átlaga szorozva 10-zel
a felvételi eljárás összes pontszámának huszonöt százalékát (25%)-át (max. 50 pont) eredményezi. 

6 évfolyamos gimnázium

A 6. évfolyam félévi értesítőben található összes tantárgy átlaga szorozva 10-zel
a felvételi eljárás összes pontszámának huszonöt százalékát (25%) (max. 50 pont) eredményezi.

 

4. A központi, kompetencia-alapú írásbeli felvételi feladatsorral kapcsolatos szabályok

A jelentkezőnek részt kell vennie az írásbeli eljárásban, meg kell írnia a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika feladatsort.

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van – szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolás a jelentkezési laphoz. A Knt. 51.§ (5) bekezdés alapján „a tanuló részére a felvételi vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (számítógép stb.) használatát, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval, vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, vagy az adott tantárgyból az írásbeli alóli mentességet.

A kérelemben foglaltakról a Középiskola igazgatója határozatot hoz, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl. időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés stb.) vonatkozhat.

A Középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített és az iskola által kiértékelt dolgozatokat, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól.

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait (dolgozatait) a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet.

A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak.

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat.

A felvételi eljárás eredményének a megállapításánál a központilag szervezett írásbeli vizsgán elérhető eredmény a felvételi eljárás egészében megszerezhető összesített eredmény, az összes pontszám ötven százalékát (50%) jelenti.

Amennyiben az igazgató a felvételizőt mentesíti az írásbeli számonkérés alól, akkor a mentesített tantárgy írásbeli vizsgáján elérhető pontszámot a szóbeli vizsgán teljesítheti a felvételiző.

Tantárgyi mentesség esetén a Felvételi Bizottság dönt a tantárgyak beszámításáról, figyelembe véve a szakvélemény alapján hozott igazgatói határozatot.

 

5. A szóbeli elbeszélgetés rendje

A szóbeli beszélgetést a Felvételi Bizottság folytatja melynek tagjait az igazgató kéri fel.

A tagok:

 • tantestület 2 tagja
 • DÖK által delegált 1 tag.

A Középiskola szóbeli meghallgatás keretében szóbeli vizsgát szervez, a jelentkező szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás időszakában, az egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga után tartható meg. A szóbeli meghallgatásra az intézmény legalább három napot jelöl ki. A szóbeli meghallgatás nyilvános. A szóbeli meghallgatás időpontját az iskola honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A felvételi eljárás eredményének a megállapításánál a szóbeli vizsga eredménye a felvételi eljárás egészében megszerezhető összesített eredmény, összes pontszám huszonöt százalékát (25%) jelenti.

6. A szóbeli vizsga az alábbi követelményekre épül:

 • ellenőrző megtekintése
 • füzetek: magyar / történelem / matematika
 • megjelenés
 • általános műveltség felmérése
 • olvasási készség felmérése
  • tiszta beszéd
  • hangsúly
 • szövegértés
 • jövőkép
 • tanuló hozzáállása a feladathoz
 • kifejezőkészség
 • metakommunikáció
 • kreativitás
 • logikus gondolkodás

 

7. A Bilingual kétnyelvű tagozatok esetében az angol nyelvi szint felmérése írásban és szóban történik.

A Film és média tagozatra a szóbeli vizsga kb. 1- 1,5 óra hosszú, mely tartalmaz az előzőeken kívül néhány csoportban megoldandó kreatív feladatot is. Amennyiben a felvételiző igazgatói határozat alapján nem vesz részt az írásbeli felvételin, a szóbeli felvételin kell figyelembe venni az írásbeli elérhető pontszámot. Ebben az esetben a fenti követelmények alapján, de nagyobb mennyiségben kell a feladatokat alkalmazni, figyelembe véve a szakvéleményben és az igazgatói határozatban foglaltakat.

A Felvételi Bizottság minősítését és javaslatait rangsorolja a felvételre javasolt tanulókat az elért pontszám alapján. Az iskola igazgatója a Felvételi Bizottság javaslata alapján hoz döntést a felvétel elfogadásáról vagy elutasításáról. Azonos pontszám esetén az iskola biztosítja a felvételi határt elért valamennyi tanuló felvételét. A felvételi eljárás eredményét az iskola – a helyben szokásos módon – legkésőbb az utolsó felvételi vizsganapot követő harmadik napon nyilvánosságra hozza.

Ezzel párhuzamosan az iskola Igazgatója a középiskolába felvett jelentkezők névsorát, sorrendiségét megküldi a KIFIR részére, ahol véglegesítik a felvehetők névsorát.

A KIFIR-től visszakapott és megerősített véglegesen felvehető tanulókat illetve az iskolájukat az Iskola igazgatója írásban tájékoztatja, értesíti a további teendőkről. Ugyancsak értesítést kapnak a fel nem vett tanulók is.

7. A rendkívüli felvételi eljárás

Az iskola igazgatója a jogszabályi kritériumok fennállása esetén rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által meghatározott formában és időpontig. A felvételi kérelmekről az iskola igazgatójának kell döntenie.

 

8. A jogorvoslati eljárás

A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtania a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, amelyiknek a döntésével a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő nem ért egyet.

Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll.

A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozásáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a tanulmányait folytatta.

 

9. A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet számú melléklete szerint történik.

10. A saját szóbeli felvételit február 22. és március 09. között tartjuk. A pontos időpontról az Iskola honlapján keresztül kapnak tájékoztatást. www.europa2000.hu

11. A felvett tanulók beiratkozásának időpontja: 2018. június 21-23 között.

 

A 2018/2019. tanévre meghirdetett tagozatok:

5 évfolyamos gimnázium (angol nyelvi előkészítővel)

 • 0502 Film és Média Tagozat
 • 0503 Turisztika Tagozat
 • 0504 Nemzetközi Vállalkozási Tagozat
 • 0505 Kétnyelvű Bilingual.hu angol-magyar oktatási program

4 évfolyamos gimnázium

 • 0405 Kétnyelvű Bilingual.hu angol-magyar oktatási program

 8 évfolyamos gimnázium

 • 0801 emelt angol tagozat
 • 0805 emelt angol tagozat a kétnyelvű Bilingual.hu angol-magyar oktatási programmal

6 évfolyamos gimnázium

 • 0601 emelt angol tagozat
 • 0605 emelt angol tagozat a kétnyelvű Bilingual.hu angol-magyar oktatási programmal

 

Alapítványi hozzájárulás 2018/2019-es tanévtől:

 8 évfolyamos gimnázium 80.000 Ft/hó 12 hónapon keresztül

6 évfolyamos gimnázium 80.000 Ft/hó 12 hónapon keresztül

5 évfolyamos gimnázium (angol nyelvi előkészítővel) 45.000 Ft/hó 12 hónapon keresztül

4 évfolyamos gimnázium 45.000 Ft/hó 12 hónapon keresztül

Minden tagozatnál, ha a bilingual.hu (kétnyelvű angol-magyar) programot választják akkor +65.000 Ft/hó 12 hónapon keresztül (az alapítványi hozzájáruláson felül).

Andras

További cikkek tőle: Andras

Related Post

Hozzászólás

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..